Wojciech specjalizuje się w prawie energetycznym, w szczególności w sprawach z zakresu elektroenergetyki konwencjonalnej, gazownictwa, paliw płynnych, ciepłownictwa oraz odnawialnych źródeł energii. Doradza w sprawach regulacyjnych dotyczących m.in. decyzji koncesyjnych i taryfowych, instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.

Doradza również w dziedzinie prawa europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa konkurencji, w tym pomocy publicznej i regulacji sektorowej. Doradza przy projektach inwestycyjnych, finansowania inwestycji (fundusze UE) oraz transakcji fuzji i przejęć podmiotów działających na rynkach regulowanych.

Prowadzi postępowania przed Komisją Europejską w tematyce notyfikacji projektów pomocy publicznej, w tym projektów współfinansowanych w ramach funduszy UE. Wojciech wielokrotnie reprezentował Rząd RP przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu oraz Komisją Europejską, w sprawach dotyczących naruszenia przez Polskę zobowiązań wynikających z prawa UE.

Przed dołączeniem do K&P, pracował w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, Parlamencie Europejskim oraz w polskich instytucjach rządowych. Ponadto, doradzał polskim spółkom energetycznym – PGE EJ1 (GK PGE) oraz PSE S.A. – w zakresie regulacji sektora energii, prawa UE oraz  pomocy publicznej (kontrakt różnicowy, rynek mocy).

Wojciech jest wykładowcą akademickim, autorem artykułów z zakresu prawa UE i prawa energetycznego oraz współautorem komentarza do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.